ระบบรับสมัคร

ระบบรับสมัครสอบ Pre –Test
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง

ชื่อหลักสูตร/ประเภทห้องเรียน เปิดลงทะเบียน ลงทะเบียน
โครงการ ทดสอบความสามารถทางวิชาการ เตรียมพัฒน์พัทลุง Pre –Test ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566
(ประถมศึกษาปีที่ 4-6)
12 ม.ค. 2566 - 6 ก.พ. 2566 ลงทะเบียน