สถิติการสมัคร

Application Statistics.

ห้องเรียน/ประเภท ระดับชั้น ลงทะเบียน อนุมัติผลการสมัคร
โครงการ ทดสอบความสามารถทางวิชาการ เตรียมพัฒน์พัทลุง Pre –Test ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประถมศึกษาปีที่ 4-6 243 182